Raporty

Raport Instytutu Metropolitalnego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie oceny ustawodawstwa metropolitalnego Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony z okazji 4. rocznicy utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 10. rocznicy istnienia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 
POBIERZ

Niniejszy raport został sporządzony przez dr. Jakuba H. Szlachetko – Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, na zamówienie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot w celu oceny ustawodawstwa metropolitalnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tzw. samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa), stanowiących podstawę do integracji metropolitalnej, a także nieobowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych oraz uchylającej ją ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Poza analizą normatywną wskazanych ustaw, a także analizą orzecznictwa sądowego i literatury przedmiotu, opracowaniu ra- portu służyły wywiady przeprowadzone z: Michałem Glaserem (Prezesem Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia-Sopot), Jackiem Woźnikowskim (Dyrektorem Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii), Karoliną Muchą-Kuś (Dyrektorką Departamentu Projektów i Inwestycji Urzędu Metropolitalnego Urzędu Metropolitalnego GZM), Agnieszką Szczepańską-Górą (zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej Urzędu Metropolitalnego GZM).

Raport Instytutu Metropolitalnego z dnia 01 stycznia 2021 r.

w sprawie założeń polityki metropolitalnej dla Rzeczypospolitej Polskiej (koncepcja MEGApolis)

 
POBIERZ

Raport prezentuje koncepcję organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych (zwaną nie bez przypadku: „koncepcją MEGApolis”), autorstwa dra Jakuba H. Szlachetko. Dokument ma charakter wstępny i kierunkowy, i wyma- ga rozwinięcia w poszczególnych obszarach regulacji. Stanowi jednak ideowy i progra- mowy impuls do prac nad III fazą reformy sa- morządowej zawierając w sobie wizję zdatną do realizacji, uzasadnioną tak prawnie, jak i merytorycznie. Przedstawione treści opie- rają się na publikacji naukowej dra Jakuba H. Szlachetko, Normatywny model samo- rządu metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Raport Instytutu Metropolitalnego z dnia 25-26 lutego 2021 r.

w sprawie zakresu działania i zadań samorządu metropolitalnego

 
POBIERZ

Niniejszy raport, sporządzony piórem dra Jakuba H. Szlachetko – prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, prezentuje projekt prawnej regulacji funkcjonalności samorządu metropolitalnego wraz z uzasadnieniem. Taka formuła raportu ma swoje zalety, pojawia się w nim bowiem przepis prawny w odpowiedniej redakcji, sporządzony językiem prawa, precyzyjny i zoperacjonalizowany, a przede wszystkim zdatny do wykorzystania. Dodatkowo opatrzono go uzasadnieniem, które wyjaśnia w sposób syntetyczny wszystkie motywy i przesłanki.