Legislacja

Instytut Metropolitalny specjalizuje się w obsłudze procesów legislacyjnych na różnych szczeblach władzy publicznej:

 • procesu ustawodawczego,
 • rządowego procesu legislacyjnego,
 • samorządowych procesów legislacyjnych.

Możliwa jest zarówno obsługa kompleksowa (od początku do końca procesu), jak i fragmentaryczna (przy określonym zagadnieniu). W szczególności w ramach przedmiotowej obsługi Instytut Metropolitalny oferuje:

1) prace przedlegislacyjne, poprzedzające formalne prace legislacyjne i obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie badań podstawowych;
 • analiza dokumentów urzędowych;
 • przegląd orzecznictwa sądowego;
 • organizacja grup fokusowych i działów kreatywnych,

2) prace legislacyjne (koncepcyjne i redakcyjne) nad projektami dokumentów, obejmujące w szczególności przygotowywanie różnorodnych dokumentów, w tym:

 • policy papers;
 • założeń do projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniami,

3) organizację dyskursu wokół prac legislacyjnych, obejmującą realizację wydarzeń takich jak:

 • kongresy;
 • konferencje;
 • seminaria;
 • debaty;
 • wykłady;
 • sporządzanie materiałów prasowych i artykułów publicystycznych.

4) reprezentację w procesie legislacyjnym – która obejmuje udział ekspertów IM przed organami władzy publicznej w toku postępowania prawnego.

Instytut Metropolitalny zastrzega, że uczestniczy jedynie w tych pracach legislacyjnych, które są zgodne z misją i statutem IMu.

Kontakt: kamil.olzacki@im.edu.pl