Misja

Jesteśmy think tankiem,
organizacją ekspercką

Specjalizujemy się w procesach kształtowania i prowadzenia różnorodnych polityk publicznych (strategii, programów, planów), tworzenia prawa (ustaw, aktów wykonawczych), a także wykonywania zadań w innych formach. Przedmiotowo działalność IM ogranicza się do zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego.

Jesteśmy
organizacją niezależną

Eksperckość i niezależność są fundamentami IM. Eksperckość oznacza wykorzystywanie dorobku i metodologii nauk społecznych w rozwiązywaniu zagadnień praktycznych. Z kolei niezależność – pojmowana wieloaspektowo – zabezpiecza działalność Instytutu Metropolitalnego przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich. Niezależność IM to niezależność: instytucjonalna (ma odrębną podmiotowość prawną), finansowa (ma zróżnicowane źródła dochodu, nie jest zależne od jednego czy kilku podmiotów), badawczą (ma niczym nie skrępowaną swobodę twórczą).

Jesteśmy organizacją publiczną
i polityczną

Działalność IM realizuje bowiem określoną wizję świata, silnie uwikłaną aksjologicznie. Instytut Metropolitalny w realizowanych programach i projektach urzeczywistnia takie wartości jak: pomocniczość, decentralizacja władzy publicznej poprzez samorząd terytorialny, samodzielność i niezależność samorządu od administracji rządowej, demokracja oraz – co szczególnie ważne – rozwój zrównoważony.