Dokumenty

Instytut Metropolitalny jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego, fundacją, która prowadzi działalność statutową formie działalności pożytku publicznego (odpłatnej i nieodpłatnej). Instytut Metropolitalny nie jest przedsiębiorcą i nie wykonuje działalności gospodarczej. Działalność IM jest zdeterminowana przede wszystkim przepisami:

  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167);
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535).
   

  Instytut Metropolitalny popiera idee transparentności i jawności w sferze zadań i finansów publicznych. Dlatego jako organizacja realizująca te zadania, zamieszcza dokumenty odnoszące się do tej problematyki na swojej stronie internetowej. 

  Poniżej można pobrać również statut, wybrane regulaminy, uchwały organów i zarządzenia składające się na prawo wewnętrzne Instytutu Metropolitalnego. 

  Wykaz dokumentów