Dokumenty

Instytut Metropolitalny jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego, fundacją, która prowadzi działalność statutową formie działalności pożytku publicznego (odpłatnej i nieodpłatnej). Instytut Metropolitalny nie jest przedsiębiorcą i nie wykonuje działalności gospodarczej. Działalność IM jest zdeterminowana przede wszystkim przepisami:

  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167);
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535).
   

  Instytut Metropolitalny popiera idee transparentności i jawności w sferze zadań i finansów publicznych. Dlatego jako organizacja realizująca te zadania, zamieszcza dokumenty odnoszące się do tej problematyki na swojej stronie internetowej. 

  Poniżej można pobrać również statut, wybrane regulaminy, uchwały organów i zarządzenia składające się na prawo wewnętrzne Instytutu Metropolitalnego. 

  Wykaz dokumentów

  Sprawozdanie finansowe za rok 2022

  Sprawozdanie finansowe za rok 2021

  Sprawozdanie finansowe za rok 2020

  Sprawozdanie finansowe za rok 2019

  Sprawozdanie finansowe za rok 2018

  Sprawozdanie finansowe za rok 2017

   

  Sprawozdanie finansowe za rok 2016

   
  Sprawozdanie finansowe za rok 2015

  Sprawozdanie finansowe za rok 2014

  Sprawozdanie finansowe za rok 2013

  Sprawozdanie finansowe za rok 2012

  Sprawozdanie finansowe za rok 2011

  Sprawozdanie finansowe za rok 2010