Książki

Metropolie wobec wyzwań i problemów społecznych

Redakcja: Radosław Mędrzycki
Gdańsk 2021
POBIERZ

Książka „Metropolie wobec wyzwań i problemów społecznych” stanowi efekt zróżnicowanych prac badawczych zogniskowanych wokół pojęcia metropolii. Znajdziecie w niej Państwo ważne teksty poświęcone problematyce ustrojowej i materialnoprawnej wielkich miast, jak również takie, które w zasadniczy sposób odwołują się do funkcjonowania metropolii.  Zagadnienia poruszane w książce stanowią odzwierciedlenie aktualnych wyzwań badawczych dotyczących metropolii i polskiego samorządu terytorialnego, jednocześnie są silnie zakorzenione w dotychczasowych osiągnięciach doktryny, a przez swój wkład w nią, stanowią jednocześnie asumpt do dalszych prac badawczych w analizowanym obszarze. 

Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu

Redakcja: Jakub H. Szlachetko, Adam Bochentyn
Gdańsk 2021
POBIERZ

Administracja publiczna Rzeczypospolitej Polskiej – i ta rządowa, i samorządowa – w marcu 2020 r. stanęła przed nowym i ogromnym wyzwaniem. Musiała się bowiem zmierzyć z postępującą na świe- cie pandemią COVID-19 i, zachowując sprawność swego działania i płynność w realizacji zadań publicznych, zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom. Oczywista była konieczność doko- nania zmian w obowiązującym prawie, modernizacji różnorodnych procedur decyzyjnych, modyfikacji stylu zarządzania i trybu pracy, ale przede wszystkim przyspieszyła informatyzacja czy cyfryzacja funkcjonowania organów i urzędów, na większą i niespotykaną dotąd skalę zaczęto używać nowych technologii, zwłaszcza komunikacyj- nych. Pandemia była z jednej strony testem dla przyjętych rozwiązań, z drugiej zaś strony motorem napędowym przemian – niektórych po- dejmowanych ad hoc, innych zdatnych to wykorzystania w dłuższej perspektywie czasowej czy wręcz na stałe.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszący. Komentarz

Redakcja: Katarzyna Szlachetko, Ewa Skorczyńska, Jakub H. Szlachetko
Gdańsk 2021
POBIERZ

W niniejszym komentarzu przedstawiono wyniki dokonanej wykładni przepisów tej ustawy, podpartej analizą systemową prawa, orzecznictwa sądowego i administracyjnego, a także literaturą przedmiotu. Zwracając uwagę na niedoskonałości komentowanej ustawy w jej szczegółowych rozwiązaniach, a także zgłaszając zastrzeżenia co do jej ogólnych założeń, sformułowano w przedmiotowej publikacji szereg postulatów de lege lata i de lege ferenda, które mogą być uży- teczne zarówno dla podmiotów stanowiących i stosujących prawo, jak i sądów administracyjnych. Z przedstawionych analiz wyłania się m.in. potrzeba szczególnej ochrony podmiotów administrowanych, na których sytuację prawną omawiana regulacja oddziałuje, a także potrzeba dokonywania takiej wykładni przepisów prawa, która nie prowadziłaby do dezintegracji procesu gospodarowania przestrzenią.

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów

Redakcja: Jakub H. Szlachetko
Gdańsk 2019
POBIERZ

Specustawie mieszkaniowej można stawiać najróżniejsze zarzuty. Nie jest to jednak głównym celem niniejszej książki. Autorzy wyszli bowiem z założenia, że na krytykę jest już za późno – że teraz wyzwaniem i rolą nauki prawa administracyjnego oraz środowisk eksperckich (zwłaszcza urbanistów i architektów) jest zidentyfikowanie największych problemów praktycznych związanych z wykładnią, stosowaniem i przestrzeganiem trefnej regulacji prawnej, a tych – dodajmy – jest całkiem sporo. Stąd też w poszczególnych artykułach pojawiają się kolejne problematyczne kwestie, które dla ograniczania negatywnego wpływu przedmiotowej ustawy i prawidłowego stosowania prawa będą rozwikływane, rozstrzygane i wyjaśniane.

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
Gdańsk 2019
POBIERZ

Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Osiągnięcie tego celu wymagało przede wszystkim dokonania wykładni przepisów ustawy o rewitalizacji, a także innych aktów rangi ustawowej (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a ponadto uchwał rad gmin, pełniących funkcję wykonawczą wobec ustawy i regulujących formy partycypacji społecznej na danym terenie. Owe uchwały ukazują m.in. to jak administracja publiczna spostrzega swoją rolę w kreowaniu lokalnego dyskursu i angażowaniu społeczności lokalnych w podejmowaniu rozstrzygnięć. W końcu analiza objęła również orzecznictwo sądów administracyjnych, jakże istotne w dziele rekonstrukcji obowiązującego prawa.

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM II

Redakcja: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
Gdańsk 2018
POBIERZ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM I

Redakcja: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
Gdańsk 2017
POBIERZ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

Redakcja: Jakub Szlachetko, Rafał Gajewski
Gdańsk 2016
POBIERZ

Autorzy niniejszej książki, podejmując rozważania w zakresie instytucjonalnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, odnoszą się w szczególności do dwóch grup przenikających się problemów: wyznaczania granic obszarów metropolitalnych na użytek realizacji zadań administracji publicznej oraz prawnej regulacji form organizacyjnych umożliwiających współpracę wielu podmiotów administracji publicznej w procesie realizacji powierzonych im zadań. Książka opiera się więc na dwóch filarach: urbanistyczno-geograficznym oraz prawniczo-administracyjnym.

Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym

Redakcja: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, mgr Jakub H. Szlachetko
Gdańsk 2012
POBIERZ

Realizacja zadań publicznych przez organy władzy, a w szczególności przez organy administracji publicznej – w coraz większym stopniu – wymaga wiedzy i umiejętności eksperckich. Są one niezbędne w różnych fazach realizacji tych zadań, zarówno w planowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu. Udział pojedynczego eksperta stał się jednak niewystarczający. Stąd też środowiska naukowe i organizacje pozarządowe, chcąc wspomagać organy władzy w realizacji zadań publicznych, tworzą tzw. think tanki.