Badania

Instytut Metropolitalny prowadzi tzw. badania podstawowe, których celem jest pozyskiwanie nowej wiedzy o świecie, w szczególności o organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego. Badania podstawowe prowadzone są zarówno w ramach działalności statutowej na potrzeby własne, jak i w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego na zamówienie. Wyniki badań służą wzmocnieniu zasobów informacyjnych decydentów, kształtowaniu i prowadzeniu różnorodnych polityk publicznych, a także usprawnieniu wykonywania zadań publicznych przez podmioty administracji – są de facto warunkiem wszelakich działań publicznych. Ze względu na potrzeby administracji publicznej Instytut Metropolitalny prowadzi badania interdyscyplinarne przede wszystkim w obszarze takich dyscyplin naukowych jak:

  • nauki prawne,
  • nauki o polityce i administracji,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W zależności od założeń, wyniki badań mogą mieć m.in.:

  • charakter publikacji naukowych (monografii, artykułów);
  • opracowań eksperckich (analiz, diagnoz, ekspertyz).

Instytut Metropolitalny zastrzega, że prowadzi badania podstawowe jedynie w celu zrekonstruowania prawdy obiektywnej, a więc dla zdobycia „czystej” wiedzy o fragmencie badanej rzeczywistości.

Kontakt: kamil.olzacki@im.edu.pl