Wyrok TK w sprawie uchwały krajobrazowej – co oznacza dla gmin? Szkolenie

Miejsce i data

Szkolenie odbywa się online w dniu 29.02.2024 r., w godz. 13:00-15:00. 

Opis wydarzenia

Dnia 12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie P 20/19, w której orzekł, że przepis art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok ten bez wątpienia stał się przedmiotem zainteresowania wszystkich gmin, które przyjęły, albo planują w niedalekiej przyszłości przyjąć tzw. uchwałę krajobrazową. Sposób redakcji orzeczenia TK w sprawie P20/19 – zarówno jego sentencji, jak i uzasadnienia – powoduje jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych. W związku z powyższym, podczas niniejszego szkolenia, prawnicy specjalizujący się w prawie zagospodarowania przestrzeni odpowiedzą na pytania:

  1. o czym dokładnie orzekł TK w sprawie P 20/19?
  2. co dalej z uchwałami krajobrazowymi?
  3. jakie skutki orzeczenie TK wywołuje dla gmin?
  4. czy gminy ponoszą odpowiedzialność za treść przyjętych przez nie uchwał krajobrazowych?

Informacje

Pytania organizacyjne prosimy kierować na adres: kamil.olzacki@im.edu.pl 
Koszt udziału: 150,00 zł brutto.
Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950
 
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem “szkolenie Uchwała Krajobrazowa”.

Prowadzący

apl. adw. Kamil Olzacki

prawnik, aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, doktorant (dyscyplina nauki prawne). W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami wspólnymi (budynkami, placami, ogrodami miejskimi i innymi przestrzeniami wspólnymi) przez mieszkańców. Zawodowo związany z Kancelarią SZLACHETKO Konsulting oraz Uniwersytetem Gdańskim. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, partycypacji społecznej, zagospodarowaniu przestrzeni, zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i krajobrazu, prawie autorskim oraz prawie nowych technologii. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego – organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego, think-tanku wspierającego organy administracji publicznej w kreowaniu i realizacji polityk publicznych.

mec. Tatiana Tymosiewicz

prawniczka, od ponad 20 lat związana z procesem tworzenia prawa, w szczególności z obszaru nauki, zamówień publicznych, telekomunikacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesów inwestycyjnych, gospodarki nieruchomościami. W lutym 2015 r. otrzymała odznakę honorową za zasługi dla legislacji. W latach 2017-2018 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także kierująca pracami Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami w tym Ministerstwie, wcześniej naczelnik wydziału, a także główny specjalista. Zaangażowana w prace związane z opracowywaniem rozwiązań systemowych oraz tworzeniem przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także gospodarki nieruchomościami, procesów inwestycyjnych, ochrony i kształtowania krajobrazu, Prawa wodnego, jak również rozwiązań związanych z ochroną środowiska. Współautorka Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Uprzednio naczelnik wydziału w Urzędzie Zamówień Publicznych, odpowiedzialna m. in. za wdrożenie przez Polskę tzw. dyrektywy obronnej oraz regulacje dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach na roboty budowlane. Obecnie pracownik CPK sp. z o.o. i GDDKiA specjalizujący się w prawnych aspektach prowadzenia procesów dużych inwestycji.

Formularz rejestracyjny

Rejestracja uczestników trwa do dnia 27.02.2024 r., g. 23:59 

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu w odrębnej wiadomości e-mail. Opłatę w wysokości 150,00 zł brutto należy uiścić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia zapisu.

Dane do faktury (jeśli ma być wystawiona):

Uwaga! W razie nieuzyskania potwierdzenia zapisu w ciągu 24 godzin, prosimy o bezpośredni kontakt pod adres email kamil.olzacki@im.edu.pl .

Zgłoszenie ofertowe

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. Ten formularz pomoże nam w złożeniu Państwu odpowiedniej oferty.

Dane kontaktowe
Informacje organizacyjne
Wymagane zgody