Rada Programowa

dr Jakub H. Szlachetko, przewodniczący Rady Programowej – prawnik i administratywista, adwokat. Jest prezesem zarządu Instytutu Metropolitalnego, trójmiejskiego think tanku uczestniczącego w kształtowaniu i prowadzeniu polityk publicznych. Na co dzień wykonuje zawód nauczyciela akademickiego, jest adiunktem w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z kolei zawód adwokata wykonuje w kancelarii adwokackiej „SZLACHETKO | prawnicy&urbaniści”. Za działalność naukową i ekspercką został wyróżniony prestiżową Nagrodą im. J. Uphagena za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe.


Damian Zelewski, sekretarz Rady Programowej – absolwent prawa oraz gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprezesem zarządu Instytutu Metropolitalnego. Zawodowo związany z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W kręgu jego zainteresowań znajdują się: legislacja administracyjna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, ochrona krajobrazu, urbanistyka i rozwój miast oraz lokalna polityka społeczna.


Hanna Gill-Piątek – ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Obecnie prowadzi Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2015 r. z ramienia Instytutu Rozwoju Miast prowadziła szkolenia i doradztwo w programie Modelowa Rewitalizacja Miast. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi prowadząc na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce. Od 2005 działa w ruchach miejskich, członkini Kongresu Ruchów Miejskich, w latach 2011-2014 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi.


dr Maja Grabkowska – geografka społeczna, badaczka i nauczycielka akademicka, nowa mieszczanka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych nt. procesów rewitalizacji i gentryfikacji w mieście post-socjalistycznym oraz współzałożycielką Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. Obecnie pisze książkę o dobru wspólnym w polskich miastach po roku 1989.


Jacek Grunt-Mejer – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji. Psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, autor bloga „Strefa Piesza”, ekspert zajmujący się zrównoważonym transportem, przestrzenią publiczną oraz bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, Sejmem, Ministerstwem Rozwoju i Infrastruktury. Od września 2015 roku koordynuje wdrażanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz prowadzi zajęcia w School of Ideas na Uniwersytecie SWPS.


dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – prawnik, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, były Rzecznik Praw Obywatelskich, otrzymała liczne wyróżnienia zawodowe, m.in. nagrodę PSOU za zasługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.


Paweł Orłowski – prawnik; członek Zarządu Województwa Pomorskiego, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010; współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023; odpowiedzialny za uchwalenie ustawy o rewitalizacji przyjętej w 2015 r.; zarządzał Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój; współtworzył Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz program społecznego budownictwa mieszkaniowego na wynajem; zapalony żeglarz, członek polskiej kadry narodowej w latach 90.


Rajmund (Kuba) Ryś –  absolwent Politechniki Krakowskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych na SGH. Prowadzi działalność w ramach konsorcjum konsultingowego PROJEKTY MIEJSKIE zajmując się szerokim spektrum zagadnień polityki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji. Doradza i przygotowuje dokumenty na szczeblu lokalnym, regionalnych i centralnym, a także za granicą (Ukraina, Mołdawia). W latach 2013-16 pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Infrastruktury i Rozwoju, Rozwoju), w którym kierował Departamentem Polityki Przestrzennej. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej, systemu wsparcia rewitalizacji (w tym ustawy o rewitalizacji oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20), a także propozycji zmian w systemie planowania przestrzennego. Ponadto współautor podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych wydanego przez MRR. Na wcześniejszym etapach drogi zawodowej pracował na macierzystej uczelni, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie m.in. kierował Biurem Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji, oraz w firmach konsultingowo-inżynierskich łącząc obowiązki menadżerskie z eksperckimi.


dr Justyna Przywojska – ekonomistka, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie samorządowego  zarządzania publicznego, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych.


dr Aleksandra Jadach-Sepioło – zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji, m.in. na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, a obecnie w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Łączy pracę w Instytucie z aktywnością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast, finansowania rozwoju miast i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.


dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. UŁ – urodzony w Łodzi. Pracownik akademicki i łódzki działacz społeczny. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce zarzadzania miastami i marketingu terytorialnego. Autor i redaktor ponad 80 publikacji poświęconych problematyce ekonomii miejskiej. Przez kilka lat pracował jako zarządca i doradca na rynku nieruchomości. Był społecznym współautorem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 a w latach 2009-2013 jako urzędnik samorządowy był odpowiedzialny za jej rewitalizację.

Obecnie działacz Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, której celem jest rewitalizacja centrum Łodzi i wzmacnianie łódzkiej tożsamości. Swoje wiedzę i doświadczenie pogłębia podczas licznych wyjazdów zagranicznych, m.in. do Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i Słowacji. W wolnych chwilach dużo czyta i trochę pisze. Jego pasją są ponadto podróże, szczególnie motocyklowe.


Jan Szymański – od 2003 r. dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy unijnych w województwie, przede wszystkim za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020. Inicjował systemowe podejście w województwie do procesów rewitalizacji od 2003 roku. W latach 1999 – 2001 pracował w MSWiA, następnie w latach 2002/2003 odbył staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.