Organizatorzy

Instytut Metropolitalny jest obywatelskim think tankiem, organizacją pozarządową wspomagającą władzę regionalną i lokalną w kształtowaniu i prowadzeniu różnych polityk publicznych. IM specjalizuje się w zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i metropolii, miejskiej demokracji i partycypacji społecznej, polityki rozwoju i planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz organizacji transportu i mobilności. Poza obsługą ekspercką i doradztwem publicznym prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną (w tym szkoleniową), naukowo-badawczą i wydawniczą. Przy tym jest niezależny instytucjonalnie i finansowo, dzięki czemu może bezpiecznie współpracować z podmiotami administracji publicznej, partiami politycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji o działalności na stronie: http://im.edu.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest to wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. Stanowi organ pomocniczy marszałka województwa i aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku województwa). Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego określa strategię rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu.

Samorząd, jako instytucja zarządzająca, realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (największy program inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 1,86 mld EUR), którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. Jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://pomorskie.eu/ i  http://www.rpo.pomorskie.eu/