Kongres

 III Metropolitalny Kongres Rewitalizacji
„Rewitalizacja a mieszkalnictwo. W dążeniu do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców”

(Gdańsk, 22-23.06.2020)

Człowiek spędza około 80% czasu w mieszkaniu. Mieszkanie jest więc miejscem, w którym zaspokajanych jest znaczna większość podstawowych potrzeb, w tym biologicznych i fizjologicznych. Ale mieszkanie to coś więcej, to także azyl, schronienie, ognisko domowe, życie rodzinne, zaplecze pracy. Jego rola w życiu każdego człowieka jest ogromna. Dlatego też niezwykle istotną i koncentrującą uwagę decydentów polityką publiczną państwa i samorządu terytorialnego powinna być polityka mieszkaniowa, ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb wszystkich obywateli, przynależących do różnych grup społecznych, także tych niezamożnych i biednych.

Obserwacja zjawisk faktycznych czy analiza dokumentów urzędowych dowodzą, że na tych szczególnych obszarach, dotkniętych różnymi stanami kryzysowymi, w tym negatywnymi zjawiskami społecznymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi, określanych mianem obszarów rewitalizacji, z polityką mieszkaniową bywa różnie. Gminne programy rewitalizacji nie uwzględniają tej polityki sektorowej w swoich ustaleniach, co powoduje, że gospodarka mieszkaniowa zostaje zdegradowana do rangi drugo- czy nawet trzeciorzędnej. Tak być nie powinno – polityka rewitalizacyjna jako polityka horyzontalna musi odnosić się także do tych zadań własnych gminy oraz wyznaczać cele i priorytety dla wszystkich interesariuszy (także deweloperów, inwestorów, innych prywatnych i publicznych przedsiębiorców).

W związku z powyższym podczas tegorocznej edycji Kongresu odniesiemy się do kwestii kształtowania i prowadzenia polityki mieszkaniowej w rewitalizacji. Nie będziemy jednak stygmatyzować czy uprawiać krytykanctwa. Chcemy działać pozytywnie, zachęcać gminy do punktowej rewizji polityk rewitalizacyjnych, wskazywać instrumenty prawne i finansowe, inspirować dobrymi i godnymi naśladowania praktykami.

Tym razem jednak – działając nieco przewrotnie – program ułożyliśmy według nietypowej logiki. Wszystkie sesje oddają bowiem dedukcyjny, a więc „oddolny” tryb myślenia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną interesujące, a często i innowacyjne praktyki mieszkaniowe podejmowane przez prywatnych i publicznych przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe i inne społeczne struktury. Następnie zaprezentowane zostaną działania podejmowane przez głównych decydentów rewitalizacyjnych, czyli gminy. A na samym końcu ukazane zostaną programy rządowe i krajowe instrumenty finansowe, zdatne do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w politykach rewitalizacyjnych.