Program 2018

I DZIEŃ (27 września, czwartek)

SESJA PLENARNA
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 – 309 Gdańsk)

10.00 – 11.00 – kawa powitalna

11.00 – 11.20 – otwarcie Kongresu i przywitanie gości:

 • Wiesław Byczkowski (wicemarszałek Województwa Pomorskiego)
 • Aleksandra Szymańska (dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej)
 • dr Jakub H. Szlachetko (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego).

11.20-13.00 – wystąpienia:

– moderator: dr Jakub H. Szlachetko (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • Wolfgang Munch (zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej), Rewitalizacja obszarów miejskich w UE. Doświadczenia okresu 2014 – 2020 w kontekście celów oraz  projektowanych narzędzi na lata 2021 -2027
 • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego), Doświadczenia okresu programowania 2014-2020. Mocne i słabe strony procesu wdrażania. Wnioski i rekomendacje dla przyszłej perspektywy unijnej
 • dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Administracja publiczna jako gwarant zrównoważonej społecznie rewitalizacji
 • Gerand Schuurman (spółka Revive), Doświadczenia współpracy z podmiotami publicznymi w kontekście rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

13.00 – 13.45 – przerwa kawowa

13.45 – 15.15 – wystąpienia:

 • Rajmund Ryś (firma Projekty Miejskie), Rewitalizacja a biznes – stan na dziś
 • dr Łukasz Pancewicz (firma A2P2 architecture&planning; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Relacja między rynkiem nieruchomości a procesami rewitalizacji – analiza korzyści i ryzyk
 • Karolina Kiczka (dyrektor Biura, Śląskie Kamienice S.A.), Przedsięwzięcia z zakresu „rewitalizacji” przy udziale kapitału prywatnego – prezentacja projektów spółki Śląskie Kamienice S.A.

15.15 – 16.15 – debata

– moderator: Hanna Gill-Piątek

 • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego)
 • Iwona Bierut (dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku)
 • Alan Aleksandrowicz (prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego)
 • Karolina Kiczka (dyrektor Biura, Śląskie Kamienice S.A.)
 • Andrzej Kwiatkowski (członek Zarządu Shipyard City Gdańsk Sp. z o.o.).

16.15 – obiad


II DZIEŃ (28 września, piątek)
(Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80 – 309 Gdańsk)

SESJA RÓWNOLEGŁA

8.30 – 9.00 – kawa powitalna

9:00 – otwarcie sesji równoległej:

 • Mieczysław Struk (Marszałek Województwa Pomorskiego)

09.00 – 11.00 – PANEL „Operator rewitalizacji jako forma współpracy międzysektorowej”

– moderator:  Rajmund Ryś (firma Projekty Miejskie)

– uczestnicy:

 • dr Katarzyna Szlachetko (kancelaria prawna „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”), Granice dekoncentracji zadań i kompetencji z zakresu rewitalizacji na przykładzie spółki komunalnej
 • Anna Sokołowska (główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi), Operator rewitalizacji. Doświadczenia brytyjskie (urban regeneration company)
 • Grzegorz Szewczyk (Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.), Wrocławska Rewitalizacja Sp. z.o.o. – operator procesu rewitalizacji
 • Wiktor Sadłowski (Ruch Społeczny Lepszy Gdańsk), Glokalizacja czy miejskie dobra wspólne? Analiza porównawcza polskich i zagranicznych przykładów współpracy samorządu z kapitałowymi lub społecznymi partnerami rewitalizacji
 • Przemysław Żak (prezes Zarządu Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie), Operator Rewitalizacji – kazus Dąbrowy Górniczej

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – PANEL „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji”

– moderator: Bartosz Korbus (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

– uczestnicy:

 • Grzegorz Kaczorowski (kierownik Wydziału Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku), Rewitalizacja Gdańska we współpracy z sektorem prywatnym – doświadczenia sektora publicznego
 • Przemysław Szulfer (wicedyrektor administracyjno-finansowy, Warbud S.A.), Budynki użyteczności publicznej jako część projektów rewitalizacyjnych na podstawie pierwszego projektu rządowego ppp realizowanego w Nowym Sączu
 • Wojciech Ciurzyński (prezes Multibud Wojciech Ciurzyński S.A.), Wyspa  Spichrzów – współpraca z podmiotem publicznym z perspektywy partnera prywatnego
 • dr Rafał Cieślak (radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim), Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do rewitalizacji miast
 • dr Wiesław Skrobot, Dziedzictwo, partycypacja, partnerstwo publiczno-prywatne. Filary czy gliniane nogi rewitalizacji?
 • Bartosz Korbus (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji – doświadczenia z projektu „Restaura”

13.30 – 14.00 – lunch


SESJA RÓWNOLEGŁA

8.30 – 9.00 – kawa powitalna

9:00 – otwarcie sesji równoległej:

 • dr Jakub H. Szlachetko (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

9.00 – 11.00 –PANEL „Aktywni przedsiębiorcy jako szansa dla rewitalizacji”

– moderator: Piotr Wołkowiński  (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

– wystąpienie wprowadzające: Aleksandra Kułaczkowska (Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Modelowa Rewitalizacja Miast a modele współpracy z przedsiębiorcsmi

– uczestnicy:

 • Aneta Nasternak-Kmieć (pełnomocnik ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Starachowice),  Sieciowanie przedsiębiorstw w celu utworzenia Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Honorta Kępowicz-Olszówka (kierownik referatu ds. wspierania przedsiębiorczości i relacji z biznesem Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin),  Aktywizacja gospodarcza w Lublinie od diagnozy do działania (identyfikacja przedsiębiorców, barier  i potencjałów w zakresie oferty inwestycyjnej, oferta wynajmu gminnych lokali użytkowych, program marketingowy, kreatywne przemiany)
 • Grzegorz Okoński (dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy),  Dlaczego ważna jest polityka gospodarowania lokalami użytkowymi? Rola Lidera Obszaru
 • Eliza Gryszko (lider obszaru Praga Północ w Warszawie), Magdalena Stemplewska  (lider obszaru Praga Południe),  Rola Liderów Obszaru w aktywizacji przedsiębiorców
 • Rafał Lewonowski (specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami, Urząd Miasta w Łodzi), Wsparcie przedsiębiorców obszaru rewitalizacji i nowe rozwiązania regulacji prawnych
 • Marek Biernacki (zastępca Prezydenta Miasta Słupska), Rewitalizacja startem w przyszłość

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa;

11.30 – 13.30 – PANEL  „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na skuteczną rewitalizację”

– moderator: dr Justyna Przywojska

– uczestnicy:

 • Łukasz Brządkowski (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”), Ekonomia społeczna kluczowym elementem procesu rewitalizacji
 • Piotr Wołkowiński (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot), Zintegrowana odpowiedzialność partnerów za rozwój przedsiębiorczości społecznej w rewitalizacji
 • Przemysław Kluz (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej), Oruńska Kuźnia. Jak wykuć stałą zmianę?
 • dr Mariusz Szyrski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Przestrzenie zapobiegania ubóstwu energetycznemu. Między administracją publiczną a sektorem prywatnym
 •  Piotr Salata-Kochanowski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Czy mogę tutaj postawić ławkę”? Współkształtowanie przestrzeni publicznych przez podmioty spoza sektora publicznego

13.30 – 14.00 – lunch