Program 2017

I DZIEŃ (5 października 2017 r.)

SESJA PLENARNA
(Europejskie Centrum Solidarności, Pl. Solidarności 1, 80-860 Gdańsk)

​10.30-11.00 – rejestracja

11.00-11.15 – otwarcie Kongresu:

 • Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
 • Michał Glaser – Dyrektor biura Metropolii Gdański-Gdynia-Sopot,
 • Jan Szymański – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • dr Jakub H. Szlachetko – Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

11.15 –13.00 – wystąpienia:

 • moderator: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)
 • prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Aksjologiczne uzasadnienie prawnej regulacji rewitalizacji,
 • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego), Pomiędzy tezami a projektem ustawy. Jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji,
 • dr Justyna Przywojska (Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), Nastroje wokół rewitalizacji w Polsce. Komunikat z badań w samorządzie gminnym,
 • Jan Szymański (dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), Rola samorządu regionalnego w procesie rewitalizacji – problemy i doświadczenia.
 • Rajmund Ryś (ekspert, firma PROJEKTY MIEJSKIE), Wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji – szanse i możliwości, zaniechania i pytania o potrzebę modyfikacji,

13.00-13.30 – przerwa kawowa,

13.30-15.30 – wystąpienia:

 • moderator : Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego)
 • Jacek Grunt-Mejer (Pełnomocnik ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Warszawa), Rola przestrzeni publicznej w rewitalizacji,
 • Hanna Gill-Piątek (Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji,
 • Krzysztof Herbst (członek Zespołu Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Rewitalizacja jako aktywizacja społeczna,
 • Ewa Pielak (kierownik Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska), Partycypacja społeczna – ustawowy przepis czy codzienność?,
 • Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia), Po co nam ekonomia społeczna? Rewitalizacja przestrzeni gospodarczej.

15.30-16.30 – dyskusja

16.30-17.00 – ceremonia wręczenia nagród przyznanych w XII Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2017”

17.00 – lunch


II DZIEŃ (6 października 2017 r.)

I SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: modele – polityki – instrumenty
(Sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00–11.00 – PANEL

 • moderator: Rajmund Ryś (ekspert, firma PROJEKTY MIEJSKIE)
 • referenci:
  – Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Maciej Huculak (właściciel firmy „S&H Consulting”) , Wyzwania związane z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w małych i średnich miastach,
  – dr Michał Miłosz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), Rewitalizacja a instrumenty z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  – dr Łukasz Pancewicz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Barbara Zagórska (Biuro Rozwoju Gdańska), Wymiar przestrzenny rewitalizacji i integracja urbanistyki w procesie naprawy miast,
  – Edyta Damszel-Turek (dyrektor Biura Rozwoju Gdańska), Znaczenie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w procesie rewitalizacji
  – dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Wizerunek Dzielnicy Pracy Letnica – Nowy Port jako element strategii odnowy miasta

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-12.30 – DEBATA: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji zadań z zakresu rewitalizacji

 • moderator: Michał Glaser (Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot)
 • paneliści:
  – Magdalena Jaruga (Łódzki Obszar Metropolitalny),
  – Izabela Szczesik-Zobek  (Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny),
  – Anna Kalinowska, Agata Schmidt (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego),
  – Piotr Wiśniewski (Metropolia Poznań),
  – Grzegorz Szewczyk (Wrocławska Rewitalizacja).

12.30-14.30 – PANEL

 • moderator: dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
 • referenci:
  – Adam Górski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rewitalizacja a jej miejsce w regionalnych programach operacyjnych,
  – dr inż. Elżbieta Strzelecka (Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej), Rewitalizacja w małych miastach a ich modele rozwoju,
  – ​dr inż. Przemysław Ciesiółka (Instytut Geografii Społeczno-EkonomiGospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Programowanie rewitalizacji po wielkopolsku,
  – dr Wiesław Skrobot (współpracownik Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Pollonicum w Słubicach), O krajobrazowej metodzie rewitalizacji obszarów wiejskich. Kontekst Wzgórz Dylewskich,
  – Eliza Farelnik (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), Idea SLOW jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich,
  – prof. UAM, dr hab. inż. Sylwia Staszewska (Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zagospodarowanie przestrzeni publicznych małych miast i wsi a partycypacja społeczna (efekt działań rewitalizacyjnych),
  – Grzegorz Lechman (kierownik Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Kolbudy), Czy rewitalizacja obszarów wiejskich jest możliwa? Szanse i przeszkody ożywiania zdegradowanych obszarów wiejskich w kontekście ustawy rewitalizacyjnej.

14.30 – SPACER STUDYJNY

 

II SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: samoorganizacja – partycypacja – komunikacja
(Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00-11.00 – PANEL

 • moderator: Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia)
 • referenci:
  – Magdalena Chełstowska (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku), Włączenie rewitalizacji
  – Przemysław Kluz (Gdańsk Fundacja Innowacji Społecznych), Rewitalizacja dwóch prędkości, czyli ‚pełzająca’ rewitalizacja vs systemowa,
  – dr Radosław Mędrzycki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji,
  – prof. PG, dr hab. Marek Wysocki (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Projektowanie uniwersalne w rewitalizacji – szansa na realizację pełnej dostępności w strukturach przestrzennych miast,
  – prof. UZ, dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Prodziekan ds. studenckich, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Rewitalizacja jako obszar działań pozornych,
  – Jerzy Boczoń (prezes Zarządu Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych), Jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w procesie rewitalizacji?
  – Jadwiga Charzyńska – Wójcik (dyrektor CSW Łaźnia), Rewitalizacja przez sztukę.

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-13.30 – PANEL

 • moderator: Rafał Gajewski (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)
 • referenci:
  – Iwona Borkowska (Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Paweł Śliwa (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koordynacja i współuczestnictwo w rewitalizacji – doświadczenia województwa wielkopolskiego,
  – Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Rafał Gapiel (właściciel firmy „Codework”), Partycypacja w małych i średnich miastach – jak rozmawiać o potrzebach lokalnych w kontekście globalnym,
  – Mateusz Nycek (członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Nasz Pruślin”), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji miast – funkcjonowanie Komitetów Rewitalizacji oraz koncepcja innowacji społecznej w postaci „Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego”,
  – dr Dorota Bazuń (Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Pies w (wielkim) mieście. Dlaczego warto przygotować przestrzeń dla psów i ich właścicieli?
  – mgr inż. Katarzyna Pietrzyk (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), dr inż. Agnieszka Szczepańska (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji – jak pokonać niechęć  lokalnej ludności?
  – dr Marta Jaskulska, dr Dorota Kamrowska-Załuska, dr Karolina Krośnicka, Hanna Obracht-Prondzyńska (Towarszystwo Urbanistów Polskich), Współpraca-edukacja-rewitalizacja. Targi dobrych praktyk

13.30 – SPACER STUDYJNY

 


Przedziały godzinowe mają charakter orientacyjny i możliwe są kilkuminutowe przesunięcia spowodowane przyczynami obiektywnymi.