Organizatorzy 2018

Instytut Metropolitalny
Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).

Więcej informacji o działalności na stronie: www.im.edu.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest to wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. Stanowi organ pomocniczy marszałka województwa i aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku województwa). Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego określa strategię rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu.

Samorząd, jako instytucja zarządzająca, realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (największy program inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 1,86 mld EUR), którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. Jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://pomorskie.eu/ i  http://www.rpo.pomorskie.eu/


Instytut Kultury Miejskiej
Samorządowa instytucja kultury. Tworzy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działania oraz wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie. Zainteresowana kulturą otwartą, związaną z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępną dla mieszkańców i współtworzoną razem z nimi. Współpracuje z miastem i lokalnymi stowarzyszeniami realizując działania kulturalne w rewitalizowanych dzielnicach. Prowadzi tematyczne wykłady, cykle filmowe, i praktyczne szkolenia. Organizuje działania w przestrzeniach publicznych (Streetwaves, Narracje, Odcinki, Miejsca, Monumental Art), akcje miejskie (Targ o Węglowy, Gdańskie Dni Sąsiadów), alternatywne spacery (Metropolitanka, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki). Prowadzi badania w Obserwatorium Kultury, wydaje książki i alternatywne przewodniki po gdańskich dzielnicach.

Więcej informacji o działalności na stronie: www.ikm.gda.pl