Organizatorzy 2017

Instytut Metropolitalny
Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).

Więcej informacji o działalności na stronie: www.im.edu.pl


Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Powołane w 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni blisko 5,2 tys km², zamieszkałe przez 1,45 mln mieszkańców.

Więcej informacji o działalności na stronie: www.metropoliagdansk.pl


Biuro Rozwoju Gdańska
Wydzielona w 1999 roku jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Gdańska skupiająca grono specjalistów z zakresu m.in. urbanistyki, architektury oraz inżynierii miejskiej. Przedmiotem działalności Biura jest realizowanie zadań dotyczących kształtowania polityki przestrzennej, ładu i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, w tym sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań planistycznych oraz studiów ogólnomiejskich (obecnie trwają prace nad Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi, Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska). Biuro Rozwoju Gdańska przygotowuje, koordynuje i prowadzi rewitalizację terenów zdegradowanych – sporządziło Gminny Program Rewitalizacji oraz koordynuje proces jego wdrażania.

Więcej informacji o działalności na stronie: www.brg.gda.pl


Instytut Kultury Miejskiej
Samorządowa instytucja kultury. Tworzy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działania oraz wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie. Zainteresowana kulturą otwartą, związaną z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępną dla mieszkańców i współtworzoną razem z nimi. Współpracuje z miastem i lokalnymi stowarzyszeniami realizując działania kulturalne w rewitalizowanych dzielnicach. Prowadzi tematyczne wykłady, cykle filmowe, i praktyczne szkolenia. Organizuje działania w przestrzeniach publicznych (Streetwaves, Narracje, Odcinki, Miejsca, Monumental Art), akcje miejskie (Targ o Węglowy, Gdańskie Dni Sąsiadów), alternatywne spacery (Metropolitanka, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki). Prowadzi badania w Obserwatorium Kultury, wydaje książki i alternatywne przewodniki po gdańskich dzielnicach.

Więcej informacji o działalności na stronie: www.ikm.gda.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest to wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. Stanowi organ pomocniczy marszałka województwa i aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku województwa). Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego określa strategię rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu.

Samorząd, jako instytucja zarządzająca, realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (największy program inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 1,86 mld EUR), którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. Jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://pomorskie.eu/ i  http://www.rpo.pomorskie.eu/