Materiały 2018

I DZIEŃ 

 

Wolfgang Munch Rewitalizacja obszarów miejskich w UE. Doświadczenia okresu 2014 – 2020 w kontekście celów oraz  projektowanych narzędzi na lata 2021 -2027 (pobierz)


Paweł Orłowski  Doświadczenia okresu programowania 2014-2020. Mocne i słabe strony procesu wdrażania. Wnioski i rekomendacje dla przyszłej perspektywy unijnej (pobierz)


dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW Administracja publiczna jako gwarant zrównoważonej społecznie rewitalizacji (pobierz)


Gerand Schuurman  Doświadczenia współpracy z podmiotami publicznymi w kontekście rewitalizacji obszarów poprzemysłowych (pobierz)


Rajmund Ryś Rewitalizacja a biznes – stan na dziś (pobierz)


dr Łukasz Pancewicz Relacja między rynkiem nieruchomości a procesami rewitalizacji – analiza korzyści i ryzyk (pobierz)


Karolina Kiczka Przedsięwzięcia z zakresu „rewitalizacji” przy udziale kapitału prywatnego – prezentacja projektów spółki Śląskie Kamienice S.A. (pobierz)
II DZIEŃ
I sesja

Rajmund Ryś Wprowadzenie (pobierz)


dr Katarzyna Szlachetko Granice dekoncentracji zadań i kompetencji z zakresu rewitalizacji na przykładzie spółki komunalnej (pobierz)


Anna Sokołowska Operator rewitalizacji. Doświadczenia brytyjskie (urban regeneration company) (pobierz)


Grzegorz Szewczyk  Wrocławska Rewitalizacja Sp. z.o.o. – operator procesu rewitalizacji (pobierz)


Przemysław Żak (prezes Zarządu Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie), Operator Rewitalizacji – kazus Dąbrowy Górniczej (pobierz)


 

dr Rafał Cieślak  Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do rewitalizacji miast (pobierz)


dr Wiesław Skrobot Dziedzictwo, partycypacja, partnerstwo publiczno-prywatne. Filary czy gliniane nogi rewitalizacji? (pobierz)


Bartosz Korbus Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji – doświadczenia z projektu „Restaura” (pobierz)II sesja

wystąpienie wprowadzające: Aleksandra Kułaczkowska Modelowa Rewitalizacja Miast a modele współpracy z przedsiębiorcami (pobierz)


Honorta Kępowicz-Olszówka  Aktywizacja gospodarcza w Lublinie od diagnozy do działania (identyfikacja przedsiębiorców, barier  i potencjałów w zakresie oferty inwestycyjnej, oferta wynajmu gminnych lokali użytkowych, program marketingowy, kreatywne przemiany) (pobierz)


Grzegorz Okoński Dlaczego ważna jest polityka gospodarowania lokalami użytkowymi? Rola Lidera Obszaru, Eliza Gryszko  Magdalena Stemplewska ,  Rola Liderów Obszaru w aktywizacji przedsiębiorców (pobierz)


Rafał Lewonowski  Wsparcie przedsiębiorców obszaru rewitalizacji i nowe rozwiązania regulacji prawnych (pobierz)


Marek Biernacki Rewitalizacja startem w przyszłość (pobierz)


dr Mariusz Szyrski Przestrzenie zapobiegania ubóstwu energetycznemu. Między administracją publiczną a sektorem prywatnym (pobierz)


Piotr Salata-Kochanowski Czy mogę tutaj postawić ławkę”? Współkształtowanie przestrzeni publicznych przez podmioty spoza sektora publicznego (pobierz)