Program 2021 (1)

„Modelowanie samorządu metropolitalnego.
Część I: Zakres działania i zadania publiczne”

25 lutego (czwartek) 2021 r.

9.00-9.15 – Otwarcie konferencji i przywitanie Gości

 • dr Jakub Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)
 • dr Justyna Przedańska (Zastępca Redaktora Samorządu Terytorialnego)

9.15-11.00 – sesja ogólna

Moderator: prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz

 • dr Jakub H. Szlachetko, Normatywny model samorządu metropolitalnego. Zakres działania i zadania publiczne
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz, Ustrojowa pozycja samorządu metropolitalnego i jego zadania. Uwagi na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr hab. Mariusz Szyrski, Aksjologiczne podstawy lokowania zadań i kompetencji w samorządzie terytorialnym. Aspekty teoretyczne i praktyczne skutki
 • dr Maciej Kruś, Zadania dla metropolii w kontekście polityk UE
 • dr Kamil Glinka, Metropolitan governance – w poszukiwaniu wariantu interpretacyjnego i aplikacyjnego

11.15-13.00 – sesja ogólna

Moderator: dr Jakub H. Szlachetko

 • dr Roman Marchaj, Zadania wykonywane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na Śląsku
 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US, Finansowanie zadań publicznych
  związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy)
 • prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak, Wrocławski Obszar Metropolitalny – założenia, procedura, projekty
 • dr Sebastian Gajewski, Między miastem a dzielnicami. Podział zadań na poziomy administrowania w wielkim mieście

13.15-15.00 – sesja przestrzenna

Moderator: prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak

 • dr hab. Łukasz Mikuła, Metropolitalne planowanie przestrzenne. Brakujące ogniwo systemu
 • dr Izabela Rudzka, Nowe spojrzenie na proces planowania obszaru metropolitarnego – kto traci, a kto zyskuje?
 • dr inż. arch. Łukasz Pancewicz Narzędzia operacyjne w urbanistyce – perspektywa praktyczna rekomendacje zmian

15.15-17.00 – sesja środowiskowa

Moderator: dr Sebastian Gajewski

 • dr Anna Fogel, W poszukiwaniu modelu zarządzania przestrzenno-środowiskowego w metropoliach
 • dr Katarzyna Szlachetko, Light pollution jako wyzwanie dla samorządu metropolitalnego. Potrzeby
  i postulaty
 • dr hab. Anna Haładyj prof. KUL, Zadania publiczne związane z adaptacją do zmian klimatu w polskich metropoliach

26 lutego (piątek) 2021r.

9:00-9.15 – otwarcie II dnia konferencji

9.15-11.00 – sesja transportowa

Moderator: dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

 • prof. UG, dr hab. Marcin Wołek, Planowanie zróżnicowanej mobilności miejskiej – wymiar metropolitalny
 • dr Agnieszka Ważna, Mikromobilność i mobilność współdzielona – czy może stanowić realne wsparcie metropolitalnego systemu transportu publicznego?
 • mgr Karolina Orcholska, Zarządzanie transportem i mobilnością w ujęciu metropolitalnym jako warunek rozwoju miast
 • dr Justyna Mielczarek-Mikołajów, Zrównoważony transport z perspektywy zarządzania metropoliami

11.15-13.00 – sesja gospodarcza

Moderator: dr Katarzyna Szlachetko

 • dr Grzegorz Masik, Działania wzmacniające odporność obszaru metropolitalnego
 • mgr Maciej Kiełbus, Zarządzanie gospodarką odpadami na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej
 • prof. IGiPZ dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, dr Balázs Szabó, mgr Filip Piotrowski, Actors enhancing local activity in socially upgrading inner city
  districts. The examples of Józsefváros (Budapest) and Praga-Północ
  (Warsaw)
 • Karolina Chról, Prawne aspekty odnawialnych źródeł energii w metropolii

13.15-16.00 – sesja społeczna

Moderator: dr Jakub H. Szlachetko

 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Podział zadań w zakresie zdrowia publicznego. Nowe koncepcje
 • dr Michał Peno, Komunikacyjne podejście do roli metropolii. Metropolie jako przestrzeń dyskursywnego uzasadniania decyzji
 • mgr Jakub Dorosz-Kruczyński, Ilu ludzi mieści się w metropolii? O problemach z ewidencjonowaniem mieszkańców i prawnych konsekwencjach takich kłopotów
 • dr Tomasz Larczyński, Rola samorządu prowincjonalnego w integracji metropolitalnej na przykładach wybranych krajów Republiki Czeskiej: kraje południowomorawski i morawskośląski
 • Kamil Olzacki, Metropolitan Commons Management jako model zarządzania sprawami wspólnymi przez mieszkańców

Program może ulec drobnym zmianom