Program

PROGRAM RAMOWY

15 października 2020 r. (czwartek) „Metropolie w ujęciu porównawczym”


[I dzień konferencji ma charakter komparatystyczny. Prelegenci i dyskutanci – będący prawnikami, administratywistami, politologami, urbanistami, socjologami i geografami – skupią uwagę na zagranicznych modelach organizacyjnych i funkcjonalnych metropolii, a dokładniej na takich zagadnieniach jak: miejsce metropolii w systemie administracyjnym i politycznym, relacje ustrojowe zachodzące między metropoliami a administracją rządową i samorządem terytorialnym, forma organizacyjna i ustrój wewnętrzny metropolii]


10.30-11.00 – rejestracja uczestników i powitalna kawa

11.00-11.30 – otwarcie konferencji

11.30-13.00 – sesja pierwsza 

prelegenci:

 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) ,Metropolia w prawie rzymskim, prawie kanonicznym i w prawie polskim;
 • prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie),
 • dr Joanna Podgórska-Rykała (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), Metropolie jako przestrzeń współrządzenia;
 • dr Hans Thor Andersen (dyrektor badawczy w Duńskim Instytucie Techniki Budowlanej na Uniwersytecie w Aalborgu), dr Lukasz Damurski (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), Cohesive metropoles?;
 • dr hab. Igor Zachariasz (Katedra Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Metropolie w terytorialnym podziale władz.

13.00-13.30 – lunch

13.30-14.00 – sesja druga

prelegenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Monika Augustyniak (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Organizacja i funkcjonowanie francuskich metropolii – w poszukiwaniu wzorca normatywnego;
 • dr hab. Robert Pyka (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ewolucja statusu obszarów metropolitalnych we Francji i Kanadzie. Analiza przypadku dwóch metropolii: Montrealu i Lyonu;
 • dr Katarzyna Szlachetko (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie Regionalnego Związku Zagłębia Ruhry;
 • dr Maciej Kruś (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Umowa jako sposób określenia przez miasto reguł rozwoju metropolii – przykłady z HafenCity;
 • dr Weronika Szafrańska (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ordnung muss sein – o niemieckim podejściu do instytucji metropolii na przykładzie Europäische Metropolregion München.

14.00-14.30 – przerwa kawowa

14.30-16.00 – sesja trzecia

prelegenci:

 • dr Agata Wolińska-Umschaden (Kancelaria Adwokacka „Dr Agata M. Wolińska-Umschaden”), Ustrój wewnętrzny i zadania publiczne metropolii wiedeńskiej;
 • Maja de NeergaardGoverning metropolitan regions: Copenhagen;
 • dr Łukasz Mikuła (Wydział Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Angielskie i niemieckie inspiracje – doświadczenia Hanoweru i Manchesteru a budowanie struktur zarządzania metropolitalnego w Polsce;
 •  dr hab. Aleksander Kuczabsky (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), Ukraińskie aglomeracje w systemie zarządzania publicznego;
 •  dr Sebastian Gajewski (Katedra Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie), Status prawny dzielnic na przykładzie Berlina, Budapesztu i Pragi;
 •  dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska (Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – polskie i czeskie inspiracje.

16.00 – zamknięcie I dnia konferencji

19.00 – program rozrywkowo-integracyjny

16 października 2020 r. (piątek) „W poszukiwaniu inspiracji”


[II dzień konferencji ma z kolei charakter krajowy – analityczny i koncepcyjny. Mając w pamięci zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii prelegenci i dyskutanci skoncentrują się na polskiej sytuacji politycznej
i prawnej, ustalą pożądane miejsce metropolii w polskim systemie administracyjnym i politycznym, a także wymienią się własnymi spostrzeżeniami na temat ich zadań, formy i ustroju. Powstanie więc wiedza przydatna dla polskiego prawodawcy, nosząca znamiona materiału legislacyjnego pod krajową politykę metropolitalną]


9.00-10.00 – kawa powitalna

9.30-10.00– wykłady wprowadzające do dyskusji

Moderator: dr Adam Bochentyn (Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego)

paneliści:

 • dr hab. Marta Lackowska (Wydział Geografii i Studiów Środowiskowych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Joanna Krukowska (Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego), Przemysław Bruhn (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)  , Jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmieniły polską scenę zarządzania metropolitalnego;
 • dr Paulina Łazutka-Gawęda (Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), W poszukiwaniu rozwiązań dla polskich metropolii – dlaczego instytucja współdziałania jest niewystarczająca?;
 • dr Roman Marchaj (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Pozycja prawna związku metropolitalnego w województwie śląskim.

10.00-12.00 – panel ekspercki

Moderator: dr Jakub H. Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego);
 • prof. zw. dr hab. Antoni Dudek (Zdecentralizowana Rzeczpospolita; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 •  prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • prof. IGiPZ, dr hab. Przemysław Śleszyński (Zakład Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk);
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

12.00 -12.30 – lunch

12.30-14.00 – panel samorządowy

Moderator: Artur Celiński (Wicenaczelny Magazynu Miasta)

 • Maciej Fijałkowski (dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m. st. Warszawy);
 • Michał Glaser (dyrektor Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot);
 • Łukasz Krupa (wiceprzewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego);
 • Paweł Orłowski (sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; członek Zarządu Województwa Pomorskiego);
 • prof. dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego).

14.00 – zamknięcie konferencji